Current Issue

20 July 2017, Volume 32 Issue 7
Orginal Article
Research Progress of Coastal Dunes Response to Storm
Lin Yang, Yuxiang Dong, Jianhui Du
2017, 32(7):  716-722.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.07.0716
HTML ( 4 ) PDF ( 831 ) Abstract ( 1101 )
Review on Correction of Errors in Precipitation Measurement
Lele Zhang, Liming Gao, Lin Zhao, Yongping Qiao, Jianzong Shi
2017, 32(7):  723-730.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.07.0723
HTML ( 0 ) PDF ( 463 ) Abstract ( 869 )
Discontinuous Data 3D/4D Variation Fusion Based on the Constraint of L1 Norm Regularization Term
Gen Wang, Shaoxue Sheng, Huilan Liu, Rong Wu, Yin Yang
2017, 32(7):  757-768.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.07.0757
HTML ( 0 ) PDF ( 231 ) Abstract ( 841 )