Current Issue

10 March 2024, Volume 39 Issue 3
Progress of Hydrocarbon Exploration and Characteristics of the Petroliferous Basin in the Sumatra Back-arc Area
Zengyuan ZHOU, Weilin ZHU, Wenxu PENG, Hefeng SUN, Xiaowei FU, Shijie ZHAO, Kailong FENG
2024, 39(3):  232-246.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.020
HTML ( 16 ) PDF ( 57 ) Abstract ( 45 )
Comparison of Satellite-Based Fast Inversion Methods for Nitrogen Oxides Emissions
Sijie WANG, Jintai LIN, Hao KONG, Yuhang ZHANG, Chenghao XU, Chunjin LI, Fangxuan REN
2024, 39(3):  269-278.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.014
HTML ( 17 ) PDF ( 69 ) Abstract ( 61 )
Research Progress and Prospect of the Coastal Muddy Storm Deposit
Kaixi JIANG, Ming SU, Chunming LIN, Jiawei LIU, Yaping LEI, Ce WANG, Hui CHEN, Wenbin MA
2024, 39(3):  279-291.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.024
HTML ( 14 ) PDF ( 76 ) Abstract ( 57 )
Derivation of Solute Transport Equation for the Skin of an Extraction Well without Equifinality
Muqin KUAI, Ching-Sheng HUANG, Chenchen TONG, Chen WANG, Yexi XIAO
2024, 39(3):  292-303.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.0017
HTML ( 8 ) PDF ( 20 ) Abstract ( 22 )
Advances and Typical Case Analysis of Ecological Product Realization in China
Baiting ZHANG, Qi FENG, Zongxing LI, Zhixiang LU, Baijuan ZHANG, Wenju CHENG
2024, 39(3):  304-316.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.019
HTML ( 5 ) PDF ( 49 ) Abstract ( 93 )