Current Issue

20 August 2017, Volume 32 Issue 8
Orginal Article
Relationship Between Surface Water and Groundwater in the Liujiang Basin—Hydrochemical Constrains
Hongbiao Gu, Baoming Chi, He Wang, Yaowen Zhang, Mingyuan Wang
2017, 32(8):  789-799.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.08.0789
HTML ( 8 ) PDF ( 398 ) Abstract ( 1528 )
A Review of Magnesium Isotope System in Rivers
Aiguo Dong, Guilin Han
2017, 32(8):  800-809.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.08.0800
HTML ( 9 ) PDF ( 1172 ) Abstract ( 1458 )
Hydrachemical Characteristics at the Seismic Stations in Songyuan District, Jilin Province
Yi’nan Liu, Fengxia Sun, Yueju Cui, Xiaodong Pan, Mingzhi Ma, Xin Zhang, Jianguo Du
2017, 32(8):  810-817.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.08.0810
HTML ( 5 ) PDF ( 715 ) Abstract ( 1190 )
Spatial-temporal Variations of H 2 Concentration in Soil Gas in the Seismic Fault Zone Produced by the Wenchuan M S 8.0 Earthquake
Zhou Xiaocheng, Shi Hongyu, Chen Chao, Zeng Linghua, Sun Fengxia, Li Jing, Chen Zhi, Lü, Chaojia, Huang Dan, Du Jianguo
2017, 32(8):  818-827.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.08.0818
HTML ( 8 ) PDF ( 736 ) Abstract ( 1079 )
Orginal Article
Review of Deep-Penetrating Geochemical Exploration Methods
Zhixuan Han, Jianguo Liao, Yulong Zhang, Bimin Zhang, Xueqiu Wang
2017, 32(8):  828-838.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.08.0828
HTML ( 7 ) PDF ( 1046 ) Abstract ( 1468 )
Advances in Study of Phytolith Carbon Sequestration in Terrestrial Ecosystems of China
Wenjie Pan, Xiaomin Yang, Xiaodong Zhang, Zimin Li, Shilei Yang, Yuntao Wu, Qian Hao, Zhaoliang Song
2017, 32(8):  859-866.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.08.0859
HTML ( 19 ) PDF ( 1392 ) Abstract ( 1434 )
A Review of Study on Fe-C Interaction and Their Adsorption Properties to Soil Heavy Metal
Zhuanjun Zhao, Yanyan Yang, Yu Pang, Lifang Zhao, Yuli Guan, Zhaohu Zhang
2017, 32(8):  867-874.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.08.0867
HTML ( 7 ) PDF ( 1022 ) Abstract ( 1176 )
Regional Ecological Risk Assessment of Soil Heavy Metals in Pearl River Delta Economic Zone Based on Different Land Uses
Qingxia Zong, Lei Dou, Qingye Hou, Zhongfang Yang, Yuanhang You, Zhimin Tang
2017, 32(8):  875-884.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.08.0875
HTML ( 2 ) PDF ( 280 ) Abstract ( 1149 )
Distribution Characteristics and Influencing Factors of Heavy Metals in Pearl River Delta Quaternary Boreholes
Zhimin Tang, Qingye Hou, Yuanhang You, Zhongfang Yang, Kuo Li
2017, 32(8):  885-898.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.08.0885
HTML ( 2 ) PDF ( 317 ) Abstract ( 1062 )