Current Issue

10 June 2017, Volume 32 Issue 6
Orginal Article
Research on Dynamic of Terrestrial System of China: Academic Logic and Synthetic Scheme
Shaohong Wu, Jiangbo Gao, Erfu Dai, Dongsheng Zhao, Yunhe Yin, Lin Yang, Jingyun Zheng, Tao Pan, Qinye Yang
2017, 32(6):  569-576.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.06.0569
HTML ( 8 ) PDF ( 685 ) Abstract ( 1333 )
Development Status of the Detection Technology for Coal-seam Stope Floor Damage
Pingsong Zhang, Binyang Sun
2017, 32(6):  577-588.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.06.0577
HTML ( 7 ) PDF ( 672 ) Abstract ( 1023 )
Behavior and Environmental Effects of Mercury Relevant to the Melt of Alpine Glacier:A Review
Xuejun Sun, Shichang Kang, Qianggong Zhang, Zhiyuan Cong
2017, 32(6):  589-598.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.06.0589
HTML ( 10 ) PDF ( 799 ) Abstract ( 1174 )
Coastal Reclamation and Saltmarsh Carbon Budget: Advances and Prospects
Jianguo Li, Wenchao Wang, Lijie Pu, Lili Liu, Zhongqi Zhang, Qiang Li
2017, 32(6):  599-614.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.06.0599
HTML ( 15 ) PDF ( 1335 ) Abstract ( 1512 )
Review on Validation of Remotely Sensed Land Surface Temperature
Jin Ma, Ji Zhou, Shaomin Liu, Yujia Wang
2017, 32(6):  615-629.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.06.0615
HTML ( 33 ) PDF ( 1551 ) Abstract ( 1502 )
Key Methods and Experiment Verification for the Validation of Quantitative Remote Sensing Products
Rui Jin, Xin Li, Mingguo Ma, Yong Ge, Shaomin Liu, Qing Xiao, Jianguang Wen, Kai Zhao, Xiaoping Xin, Youhua Ran, Qinhuo Liu, Renhua Zhang
2017, 32(6):  630-642.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.06.0630
HTML ( 17 ) PDF ( 1399 ) Abstract ( 1321 )
Climatic Characteristics of Binary Tropical Cyclones in the Northwest Pacific Ocean
Biwen Yin, Fumin Ren, Guoping Li
2017, 32(6):  643-650.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.06.0643
HTML ( 3 ) PDF ( 884 ) Abstract ( 1209 )
Water Quality Characteristics and Variations of Lake Dian
Hucai Zhang, Fengqin Chang, Lizeng Duan, Huayong Li, Yunying Zhang, Hongwei Meng, Xinyu Wen, Han Wu, Zhiming Lu, Rongxin Bi, Yang Zhang, Shuaiying Zhao, Wengang Kang
2017, 32(6):  651-659.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.06.0651
HTML ( 18 ) PDF ( 804 ) Abstract ( 1740 )
Development and Application of Marine Technology International Standardization in China
Letian Ma, Xuwen Feng, Jiabiao Li
2017, 32(6):  660-667.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.06.0660
HTML ( 3 ) PDF ( 974 ) Abstract ( 1552 )
Research on the Water Vapor Source Induced Diseases of Wall Paintings in Longxing Temple
Zongren Yu, Yanwu Wang, Xiaowei Wang, Linyi Zhao, Qinglin Guo, Xudong Wang
2017, 32(6):  668-676.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.06.0668
HTML ( 4 ) PDF ( 636 ) Abstract ( 1175 )