Current Issue

10 November 2012, Volume 27 Issue 11
Satellite Retrieval of Soil Moisture: An Overview
Chen Shulin, Liu Yuanbo, Wen Zuomin
2012, 27(11):  1192-1203.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.11.1192
PDF Abstract
Uneven Information Diffusion Model and Its Application in Inadequate Samples Disaster Events Evaluation
Zhang Ren, Xu Zhisheng, Huang Zhisong, Zeng Gang, Shen Shuanghe
2012, 27(11):  1229-1235.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.11.1229
PDF Abstract
The Geochemistry of the Early Cretaceous Red and Green Mudstones, Liupanshan Group, Liupanshan Area and Its Implications on the Climate
Zhang Wenfang, Dai Shuang, Liu Haijiao, Chen Shiqiang, Zhang Yongquan, Zhang Lili, Zhang Rui, Wang Lubo
2012, 27(11):  1236-1244.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.11.1236
PDF Abstract
A Study of the Debriscovered Glacier Limit Based on SAR
Jiang Zongli, Ding Yongjian, Liu Shiyin, Lin Jian, Wang Xin, Long Sichun, Wei Junfeng
2012, 27(11):  1245-1251.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.11.1245
PDF Abstract
Progress and Environmental Effect in Seafloor Anaerobic Oxidation of Methane
Sun Zhilei,He Yongjun,Li Jun,Huang Wei,Li Qing,Li Jiwei,Wang Feng
2012, 27(11):  1262-1273.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.11.1262
PDF Abstract
The Response of  Plant Diseases and Pests to Climatic Warmer-drying and Its Adaptive Technique in the Northwest China
Deng Zhenyong, Zhang Qiang, Wang Runyuan, Zhao Hong, Xu Jinfang, Liu Mingchun, Zhao Hongyan, Yao Yubi
2012, 27(11):  1281-1287.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.11.1281
PDF Abstract