Current Issue

10 December 2012, Volume 27 Issue 12
Estimation of Farmland Evapotranspiration: A Review of Methods Using Thermal Infrared Remote Sensing Data
Yao Yunjun, Cheng Jie, Zhao Shaohua, Jia Kun,Xie Xianhong, Sun Liang
2012, 27(12):  1308-1318.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.12.1308
PDF Abstract
New Advances in Shale Porosity Research
Cui Jingwei, Zou Caineng,Zhu Rukai,Bai Bin, Wu Songtao, Wang Tuo
2012, 27(12):  1319-1325.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.12.1319
PDF Abstract
Research Progress of Dissolved Black Carbon in Seawater
Huang Guopei,Chen Yingjun,Tian Chongguo,Tang Jianhui,Pan Xiaohui,Wang Yan,Li Jun
2012, 27(12):  1326-1336.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.12.1326
PDF Abstract
Environmental Tracers (δ 2H-δ 18O, δ 34S, δ 13C) as Indicators of Seawater Intrusion Processes in the Coastal Karst Area
Yang Jilong, Han Dongmei, Su Xiaosi, Xiao Guoqiang,Zhao Changrong, Song Qingchun, Wang Na
2012, 27(12):  1344-1352.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.12.1344
PDF Abstract