Current Issue

10 January 2013, Volume 28 Issue 1
Research Status and Advances in the Diagenetic Facies of Clastic Reservoirs
Lai Jin, Wang Guiwen, Wang Shu’nan, Zheng Yiqiong, Wu Heng, Zhang Yongchen
2013, 28(1):  39-50.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.01.0039
PDF Abstract
Genesis and Evolution of Kongshan Baiyun Karst Cave in Lincheng County, Hebei Province
Zheng Qianhua, Wang Jian, Zhang Xiaoman, Sun Yanping, Huang Huafang
2013, 28(1):  86-93.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.01.0086
PDF Abstract