Current Issue

10 February 2013, Volume 28 Issue 2
Ecohydrological Transect Survey of Heihe River Basin
Feng Qi,Su Yonghong,Si Jianhua,Chang Zongqiang,Xi Haiyang,Guo Rui,Chen Lijuan,Huo Hong,Qin Yanyan
2013, 28(2):  187-196.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.02.0187
PDF Abstract
Characteristics of Capillary Sealing Mechanism of Late Quaternary Shallow Biogenic Gas in the Hangzhou Bay Area
Qu Changwei, Zhang Xia, Lin Chunming, Chen Shunyong, Li Yanli, Pan Feng, Yao Yulai
2013, 28(2):  209-220.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.02.0209
PDF Abstract
Progress of Research on “White Smoke Type” Exhalative Hydrothermal Rocks
Jiao Xin, Liu Yiqun, Zhou Dingwu, Wang Shuangshuang, Nan Yun, Zhou Ningchao, Yang Yanjun
2013, 28(2):  221-232.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.02.0221
PDF Abstract
Spatial Distribution Patterns of GDGTs in the Surface Sediments from the Bering Sea and Arctic Ocean and Their Environmental Significances
Wang Shougang, Wang Rujian, Chen Jianfang, Chen Zhihua, Cheng Zhenbo, Wang Weiguo, Huang Yuanhui
2013, 28(2):  282-295.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.02.0282
PDF Abstract