Current Issue

10 February 2022, Volume 37 Issue 2
Analysis of the Impact of Global Climate Change on Dryland Areas
Yaning CHEN, Yupeng LI, Zhi LI, Yongchang LIU, Wenjing HUANG, Xigang LIU, Meiqing FENG
2022, 37(2):  111-119.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.006
HTML ( 213 ) PDF ( 1680 ) Abstract ( 1193 )
Measurement Methods and Research Progress of Atmospheric Low Molecular Alkyl Amines
Xiaoying YANG, Fang CAO, Yanlin ZHANG
2022, 37(2):  120-134.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.009
HTML ( 44 ) PDF ( 496 ) Abstract ( 340 )
Advances in Researches of Terrestrial Oxygen Cycle Processes
Lei DING, Jianping HUANG, Li WANG, Xiaoyue LIU, Yun WEI
2022, 37(2):  135-148.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.007
HTML ( 80 ) PDF ( 933 ) Abstract ( 420 )
Research Progress of Quaternary Environmental Evolution in Lop Nor Playa
Yu ZHANG, Lichun MA, Kai WANG
2022, 37(2):  149-164.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.005
HTML ( 40 ) PDF ( 783 ) Abstract ( 382 )
Progress of the Iron-mediated Soil Organic Carbon Preservation and Mineralization
Xun DUAN, Zhe LI, Miao LIU, Yuanchun ZOU
2022, 37(2):  202-211.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.114
HTML ( 132 ) PDF ( 1183 ) Abstract ( 1528 )
Analysis on the Evolution Trend of Geobiology Based on Bibliometrics
Jianhui LIU, Mei YE, Qingyin HE
2022, 37(2):  212-220.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.111
HTML ( 24 ) PDF ( 346 ) Abstract ( 258 )