Current Issue

10 January 2022, Volume 37 Issue 1
Progress of Last Glacial Maximum and Mid-Holocene Climate Modeling Analyses
Dabang JIANG, Zhiping TIAN, Na WANG, Ran ZHANG
2022, 37(1):  1-13.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.098
HTML ( 79 ) PDF ( 881 ) Abstract ( 858 )
Magnetic Variations in Surface Soils from the Tibetan Plateau and Its Adjacent Regions: Implications for Delineating the Climatic Boundary
Jinbo ZAN, Wenxiao NING, Shengli YANG, Xiaomin FANG, Jian KANG, Yuanlong LUO
2022, 37(1):  14-25.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.125
HTML ( 57 ) PDF ( 575 ) Abstract ( 420 )
Advances in Research of the Deep Western Boundary Current in the Western Pacific Ocean
Jianing WANG, Qiang MA, Fan WANG, Tong LIU, Hang ZHANG, Zhixiang ZHANG
2022, 37(1):  26-36.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.107
HTML ( 39 ) PDF ( 379 ) Abstract ( 639 )
Analysis of Drought Change and Its Impact in Central Asia
Zhi LI, Yupeng LI, Hongwei LI, Yongchang LIU, Chuan WANG
2022, 37(1):  37-50.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.124
HTML ( 54 ) PDF ( 393 ) Abstract ( 1300 )
Progress and Prospect of Marine Heatwave Study
Shijian HU, Shihan LI
2022, 37(1):  51-64.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.121
HTML ( 48 ) PDF ( 925 ) Abstract ( 1706 )
Process:A New View of Geographical Spatiotemporal Dynamic Analysis
Cunjin XUE, Fenzhen SU, Yawen HE
2022, 37(1):  65-79.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.108
HTML ( 33 ) PDF ( 356 ) Abstract ( 438 )