Current Issue

10 January 2024, Volume 39 Issue 1
New Progress in the Anthropocene Science in China
Weijian ZHOU, Xue ZHAO, Ning CHEN
2024, 39(1):  1-11.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.008
HTML ( 54 ) PDF ( 780 ) Abstract ( 325 )
Algae as a New Source or Sink of Nitrous Oxide
Jun SUN, Ting GU, Dai JIA, Yang FU
2024, 39(1):  12-22.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.073
HTML ( 34 ) PDF ( 560 ) Abstract ( 300 )
Tropospheric Ozone Retrieval from Satellite Remote Sensing—A Review
Jian XU, Zhuo ZHANG, Lanlan RAO, Yapeng WANG, Huanhuan YAN, LETU HUSI, Chong SHI, Song LIU, TANA GEGEN, Wenyu WANG, Entao SHI, Shun YAO, Jun ZHU, Yongmei WANG, Xiaolong DONG, Jiancheng SHI
2024, 39(1):  56-70.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.002
HTML ( 101 ) PDF ( 668 ) Abstract ( 404 )
Application of 210Pb Isotope in Dating Anthropocene Sediments
Yani WU, Yang CHEN, Ye WANG, Pengjun MO, Weibin GAO
2024, 39(1):  71-81.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.082
HTML ( 23 ) PDF ( 477 ) Abstract ( 167 )
Significant Increase in Human Activities Since 1850 According to Multiple Proxies of Sihailongwan Maar Lake Sediment
Hong JIANG, Yongming HAN, Weiguo LIU, Yunning CAO, Jing HU, Huimin FAN, Bo LIU
2024, 39(1):  82-95.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.006
HTML ( 21 ) PDF ( 464 ) Abstract ( 164 )