Current Issue

10 February 2024, Volume 39 Issue 2
Review of the Models for Riverine Carbon Cycling
Jiaojiao LIU, Junzhi LIU, Chao SONG, Weizhen ZHANG, Yongqin LIU
2024, 39(2):  111-123.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.013
HTML ( 328 ) PDF ( 549 ) Abstract ( 376 )
The Formation of the East-flowing Yangtze Three Gorges: Time, Evidence and Controversy
Chaoqun YANG, Xiangfeng ZHU, Liang WANG, Chuanbo SHEN, Yunshuai LI
2024, 39(2):  124-139.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.005
HTML ( 309 ) PDF ( 593 ) Abstract ( 330 )
Advances of Algal Methane Production in Oxic Aquatic Environment
Xiaohan YU, Zhe LI, Yan XIAO, Hanqing YUAN, Qing LI
2024, 39(2):  157-168.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.010
HTML ( 31 ) PDF ( 353 ) Abstract ( 159 )
Influence Factors of the Fission-track Length in Detrital Zircon Obtained from Natural Borehole Samples
Hong CHEN, Chang’e CAI, Kaitong LUO, Chao LEI, Wenliang SHANG
2024, 39(2):  169-180.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.004
HTML ( 14 ) PDF ( 217 ) Abstract ( 96 )
Advancements in Study on the Application of MODE Verification Method in Weather Forecasting
Liujie PAN, Hongfang ZHANG, Jiahuimin LIU, Chunjuan QI, Mian LIANG, Danmeng MA, Peirong LI, Changming DAI, Xingxing GAO
2024, 39(2):  193-206.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2024.012
HTML ( 18 ) PDF ( 226 ) Abstract ( 118 )