Current Issue

10 December 2023, Volume 38 Issue 12
Advances on Soil Organic Carbon Dynamics Mediated by Microorganisms
Wenjie SONG, Yuzheng LIANG, Zhen TAO, Qingxiang ZHONG, Yicong HE
2023, 38(12):  1213-1223.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.076
HTML ( 31 ) PDF ( 620 ) Abstract ( 84 )
Using CiteSpace to Visualize Black Shale Research of China
Qingshan WANG, Chao CHANG, Laiyuan WU, Xingliang ZHANG
2023, 38(12):  1224-1242.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.083
HTML ( 24 ) PDF ( 313 ) Abstract ( 189 )
Scenario Analysis of Water-Land-Food Synergy in Nine Provinces Along the Yellow River
Weijing MA, Yaochen WANG, Jingwen KOU, Haijiang YANG, Bing XUE, Xiaohua GOU
2023, 38(12):  1243-1258.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.078
HTML ( 29 ) PDF ( 252 ) Abstract ( 170 )
Distribution Characteristics and Pattern of Deep Shale Present Geostress Field in Northern Luzhou
Shaojun LIU, Yong LIU, Shengxian ZHAO, Jian ZHANG, Naier DENG, Hucheng DENG, Jianhua HE, Hao XU, Lieyan CAO, Yuanhan HE, Meixuan YIN
2023, 38(12):  1271-1284.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.070
HTML ( 15 ) PDF ( 330 ) Abstract ( 114 )
Comprehensive Evaluation of Geo-Stress in Tight Oil Sandstone Under Constraints of Dynamic-Static Geomechanical Methods
Shuai YIN, Hanlin LIU, Jianhua HE, Ruifei WANG, Xiangxue LI, Zheng HUANG, Yongqiang ZHOU, Zixiao HE
2023, 38(12):  1285-1296.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.077
HTML ( 8 ) PDF ( 222 ) Abstract ( 92 )
Ocean Negative Carbon Technology and the Concept of “Artificial Dust”
Chen PAN, Zhe ZHOU, Libin YANG, Huaqiang CHU, Xuefei ZHOU, Shouye YANG, Yalei ZHANG
2023, 38(12):  1297-1310.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.084
HTML ( 19 ) PDF ( 253 ) Abstract ( 165 )