Current Issue

10 August 2023, Volume 38 Issue 8
Advances in Compound Extreme Events in the Context of Climate Change
Jun SHI, Linli CUI, Yudan GU, Ping TANG
2023, 38(8):  771-779.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.042
HTML ( 143 ) PDF ( 1250 ) Abstract ( 2228 )
Recent Advances in Influencing Mechanisms and Evolution Models of Watershed Geomorphology and River Network Structure
Xianmeng MENG, Meng HUANG, Jie HUANG, Qi ZHAO, Dengfeng LIU
2023, 38(8):  780-789.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.023
HTML ( 55 ) PDF ( 411 ) Abstract ( 327 )
Progress in the Study of Ecological Resilience of Vegetation under Drought Stress
Tianye WANG, Ping WANG, Zening WU, Jun YIN, Jingjie YU, Huiliang WANG, Zhilei YU, Hongshi XU, Lihe YIN, Denghua YAN
2023, 38(8):  790-801.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.044
HTML ( 68 ) PDF ( 938 ) Abstract ( 673 )
Research Advances on Ebullitive CH 4 Emissions from Inland Waters
Xueqi NIU, Weiwei SHI, Wenxin WU, Shuwei LIU, Ping YANG, Siliang LI, Zhifeng YAN
2023, 38(8):  802-814.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.043
HTML ( 58 ) PDF ( 716 ) Abstract ( 330 )
Critical Prevention and Control of Land Subsidence Identification and Referential Meaning Based on a Long Sequence of Observations
Miaozhuang TIAN, Long ZHAO, Yong LUO, Wenjun CUI, Gaoxuan GUO, Zhongyang LU, Xiangru KONG, He LIU, Fangfang TAO, Min LI
2023, 38(8):  815-825.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.041
HTML ( 53 ) PDF ( 194 ) Abstract ( 156 )
Variation and Attribution Analysis of Runoff and Sediment Flux in the Tuotuo River using IHA-RVA
Xing XU, Yuji JIANG, Fan ZHANG, Chen ZENG, Li WANG, Guanxing WANG, Peng JIANG
2023, 38(8):  826-837.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.046
HTML ( 22 ) PDF ( 193 ) Abstract ( 160 )
Early and Middle Paleoproterozoic Great Oxidation Event and Related Carbon Cycle Perturbation Events
Xianye ZHAO, Wei WANG, Chengguo GUAN, Chenran SONG, Ke PANG, Zhe CHEN, Chuanming ZHOU, Xunlai YUAN
2023, 38(8):  838-851.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.040
HTML ( 37 ) PDF ( 538 ) Abstract ( 303 )
Research Progress in the Construction of a Bulk Model for Moisture Cycling
Ning WANG, Hailong GUO, Xinmin ZENG
2023, 38(8):  852-865.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.045
HTML ( 19 ) PDF ( 411 ) Abstract ( 134 )
Application of 3D Digital Core Technique to the Deformation of Quaternary Soft Sediment in the Pearl River Delta
Yeerzhati JIAYINA, Zhen CHEN, Xianhe ZHANG, Xiaoming LIN, Weisheng WU, Xiaobo HUANG, Yapeng YAN, Yongjie TANG, Jie LIU
2023, 38(8):  866-878.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.048
HTML ( 14 ) PDF ( 281 ) Abstract ( 121 )