Current Issue

10 September 2023, Volume 38 Issue 9
Research Progress on the Nanogenesis of Hydrogenetic Fe-Mn Mineralization
Weishi ZHANG, Huaiyang ZHOU
2023, 38(9):  904-915.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.054
HTML ( 15 ) PDF ( 438 ) Abstract ( 129 )
Research Progress on the Stratospheric Quasi-Zero Wind Layer
Xiaokang SHI, Yanbing HU, Panfeng WANG, Wenjun ZHANG, Bo LIU
2023, 38(9):  916-930.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.051
HTML ( 26 ) PDF ( 364 ) Abstract ( 1597 )
Optimization of the Stomatal Conductance Slope in the Conductance-Photosynthesis Model and Improved Estimation of Transpiration in Evergreen Forests
Jiaxin JIN, Fengyan ZHANG, Han WANG, Ying LIU, Weiye HOU, Yulong CAI, Xiaolong PAN, Ying WANG, Qiuan ZHU, Xiuqin FANG, Yiqi YAN, Liliang REN
2023, 38(9):  931-942.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.052
HTML ( 34 ) PDF ( 472 ) Abstract ( 195 )
Parameterized Adaptation of the Winter Atmospheric Boundary Layer in the Nyingchi Region of Southeast Tibet
Pei XU, Maoshan LI, Na CHANG, Ming GONG, Wei FU
2023, 38(9):  954-966.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.053
HTML ( 24 ) PDF ( 147 ) Abstract ( 108 )