Current Issue

10 October 2023, Volume 38 Issue 10
Integrated Assessment of SDG Progress of National Innovation Demonstration Zones for the 2030 Agenda for Sustainable Development: A Case Study of Lincang City, Yunnan Province
Chunlin HUANG, Yaya FENG, Feng GAO, Xueyan ZHAO, Fanglei ZHONG, Qingping CHENG, Yanqiang WEI, Xiaoyu SONG, Bao WANG, Penglong WANG
2023, 38(10):  987-998.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.060
HTML ( 58 ) PDF ( 355 ) Abstract ( 275 )
Appraisal of Projects Managed by the Division of Geography, Department of Earth Science, National Natural Science Foundation of China in 2023
Yang GAO, Juhua XIONG, Zhonghao ZHANG, Shun CAI, Li ZHANG, Yu AN, Kaixu BAI, Ruzi LI, Yanli YANG, Zhen YANG
2023, 38(10):  1015-1024.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.063
HTML ( 57 ) PDF ( 861 ) Abstract ( 516 )
Introduction to the Projects Managed by the Division of Geology, Department of Earth Science, National Natural Science Foundation of China in 2023
Jianguo REN, Yang WANG, Dawei LÜ, Peng CHAI, Dan LI, Zhiqing LI, Di XIAO
2023, 38(10):  1025-1032.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.065
HTML ( 12 ) PDF ( 174 ) Abstract ( 23 )
Introduction to the Projects Managed by the Division of Environmental Geosciences, Department of Earth Sciences, National Natural Science Foundation of China in 2023
Yu LIU, Jianqiang SUN, Zhijun WU, Wei ZHANG, Yanan ZHANG, Tao CHEN, Ziyan LI, Wengeng CAO, Peng WANG, Xiangyu MIN
2023, 38(10):  1055-1068.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.066
HTML ( 61 ) PDF ( 844 ) Abstract ( 452 )