Current Issue

10 July 2023, Volume 38 Issue 7
The Actuality and Progress of Digital Holographic Techniques for Cloud Particle Measurement
Qingwei ZENG, Lei LIU, Shuai HU, Xichuan LIU, Taichang GAO
2023, 38(7):  661-674.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.034
HTML ( 58 ) PDF ( 501 ) Abstract ( 464 )
Research Progress and Prospects of Remote Sensing on Suspended Sediment in River Water
Mengwei DUAN, Ruren LI, Dong LIU, Xintong JIANG, Zhiqiang QIU, Keyu LI
2023, 38(7):  675-687.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.030
HTML ( 60 ) PDF ( 711 ) Abstract ( 590 )
Research Progress on Hydroxylamine, An Intermediate in the Nitrogen Cycle
Senwei TONG, Jinyu YANG, Xianhui WAN, Qingqing NIU, Shuh-Ji KAO
2023, 38(7):  688-702.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.033
HTML ( 47 ) PDF ( 529 ) Abstract ( 455 )
High-precision Observation of Atmospheric Oxygen in a Typical Industrial City of Lanzhou
Li WANG, Xiaoyue LIU, Jianping HUANG
2023, 38(7):  715-728.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.035
HTML ( 42 ) PDF ( 261 ) Abstract ( 1493 )
Migration Processes of the Cenozoic Intracontinental Foreland Basins in Western China and Their Tectonics Implications
Chao LI, Guohui CHEN, Zhiyuan HE, Ping WANG, Fei XUE, Yifan SHI
2023, 38(7):  729-744.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.038
HTML ( 33 ) PDF ( 346 ) Abstract ( 277 )
“Carbon Peaking and Carbon Neutrality” Studies in Geosciences: Theme, Effects, and Prospects
Jianshi WANG, Chengxin WANG, Wanxia REN, Yanzhi ZHAO, Bing XUE
2023, 38(7):  757-768.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.039
HTML ( 42 ) PDF ( 726 ) Abstract ( 381 )