Current Issue

10 July 2023, Volume 38 Issue 7
The Actuality and Progress of Digital Holographic Techniques for Cloud Particle Measurement
Qingwei ZENG, Lei LIU, Shuai HU, Xichuan LIU, Taichang GAO
2023, 38(7):  661-674.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.034
HTML ( 48 ) PDF ( 299 ) Abstract ( 312 )
Research Progress and Prospects of Remote Sensing on Suspended Sediment in River Water
Mengwei DUAN, Ruren LI, Dong LIU, Xintong JIANG, Zhiqiang QIU, Keyu LI
2023, 38(7):  675-687.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.030
HTML ( 41 ) PDF ( 321 ) Abstract ( 241 )
Research Progress on Hydroxylamine, An Intermediate in the Nitrogen Cycle
Senwei TONG, Jinyu YANG, Xianhui WAN, Qingqing NIU, Shuh-Ji KAO
2023, 38(7):  688-702.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.033
HTML ( 41 ) PDF ( 318 ) Abstract ( 330 )
High-precision Observation of Atmospheric Oxygen in a Typical Industrial City of Lanzhou
Li WANG, Xiaoyue LIU, Jianping HUANG
2023, 38(7):  715-728.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.035
HTML ( 33 ) PDF ( 111 ) Abstract ( 1398 )
Migration Processes of the Cenozoic Intracontinental Foreland Basins in Western China and Their Tectonics Implications
Chao LI, Guohui CHEN, Zhiyuan HE, Ping WANG, Fei XUE, Yifan SHI
2023, 38(7):  729-744.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.038
HTML ( 27 ) PDF ( 204 ) Abstract ( 149 )
“Carbon Peaking and Carbon Neutrality” Studies in Geosciences: Theme, Effects, and Prospects
Jianshi WANG, Chengxin WANG, Wanxia REN, Yanzhi ZHAO, Bing XUE
2023, 38(7):  757-768.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.039
HTML ( 29 ) PDF ( 278 ) Abstract ( 145 )