Current Issue

10 June 2023, Volume 38 Issue 6
Regional Responses to Global Climate Change: Progress and Prospects for Trend, Causes, and Projection of Climatic Warming-Wetting in Northwest China
Yihui DING, Yanju LIU, Ying XU, Ping WU, Tong XUE, Jing WANG, Ying SHI, Yingxian ZHANG, Yafang SONG, Pengling WANG
2023, 38(6):  551-562.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.027
HTML ( 235 ) PDF ( 1501 ) Abstract ( 2593 )
Research Progress, Challenges, and Prospects in Drought Propagation
Xiang ZHANG, Shuzhe HUANG, Yuhang GUAN
2023, 38(6):  563-579.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.024
HTML ( 94 ) PDF ( 1013 ) Abstract ( 1956 )
Definitions of Groundwater Age and Dating Methods: Progresses and Prospects
Qiue XU, Yuanmei JIAO, Zhaonian ZHANG, Yinping DING, Hongsen ZHANG, Yan TAO
2023, 38(6):  594-609.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.028
HTML ( 51 ) PDF ( 769 ) Abstract ( 298 )
Investigating Uncertainty of Simulating Northern Hemisphere Ice Sheet Evolution by Glacial Index Method
Yuao ZHANG, Xu ZHANG, Jinbo ZAN, Xiaomin FANG
2023, 38(6):  619-630.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.031
HTML ( 369 ) PDF ( 672 ) Abstract ( 215 )
Characteristics and Influencing Factors of Airborne Pollen Assemblage in Eastern Hexi Corridor from 2019 to 2022
Xiaoyu LAN, Dong YANG, Yunfa MIAO, Yongtao ZHAO, Yan LEI, Zheng WAN
2023, 38(6):  631-643.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.025
HTML ( 355 ) PDF ( 240 ) Abstract ( 178 )
A Review on Analog Experiments of Geodynamic Processes
Quanchao WEI, Zijun LIU, Khalid AHMEN, Hongbing GUO, Hongyuan XU, Heng WANG, Bin DENG
2023, 38(6):  644-660.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.026
HTML ( 353 ) PDF ( 440 ) Abstract ( 193 )