Current Issue

10 May 2023, Volume 38 Issue 5
Data Assimilation in Terrestrial Hydrology Based on Deep Learning Fusing Remote Sensing Big Data: Research Advances and Key Scientific Issues
Chunlin HUANG, Jinliang HOU, Weide LI, Juan GU, Ying ZHANG, Weixiao HAN, Weizhen WANG, Xiaohu WEN, Gaofeng ZHU
2023, 38(5):  441-452.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.022
HTML ( 119 ) PDF ( 1243 ) Abstract ( 955 )
Advances in Microbe Mediated Key Processes of the Carbon Cycle in Thermokarst Lakes
Qian XU, Cunde XIAO, Yaru FENG, Zhiheng DU, Lei WANG, Zhiqiang WEI
2023, 38(5):  470-482.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.016
HTML ( 55 ) PDF ( 608 ) Abstract ( 379 )
Research Progress on the Dan-C2 Thermal Event of the Early Danian in the Paleogene
Mengdi WANG, Mingming MA, Yudan QIU, Huixin HUANG, Xiuming LIU
2023, 38(5):  483-492.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.017
HTML ( 37 ) PDF ( 501 ) Abstract ( 208 )
Main Change Characteristics and Influencing Factors of Tropical Cyclones Under the Background of Global Change
Yansong HAN, Wei JIANG, Yuwen XIAO, Yangyang YONG, Kefu YU
2023, 38(5):  515-532.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.079
HTML ( 108 ) PDF ( 581 ) Abstract ( 1929 )