Current Issue

15 February 2006, Volume 21 Issue 2
Articles
Research on the Land Use Structure of Asian Desert Regions at Ecological Security Level
Yue Yaojie,Zhou Hongjian,Wang Jingai,Shi Pejun,Lü Hongfeng,He Chunyang,Yan Ping
2006, 21(2):  131-137.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.02.0131
PDF Abstract
Vulnerability Identification and Assessment of Agriculture Drought Disaster in China
Wang Jing'ai,Su Yun,Shang Yanrui,Hong Shiqi,Wang Zhiqiang,Liu Zhen
2006, 21(2):  161-169.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.02.0161
PDF Abstract
Urban Risk Assessment Research of Major Natural Disasters in China
Shi Peijun,Du Juan,Ji Mengxin,Liu Jing,Wang Jing′ai
2006, 21(2):  170-177.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.02.0170
PDF Abstract
Do We Need to Protect Our Natural Resources?
Bambang Hero Saharjo,Basuki Wasis
2006, 21(2):  178-182.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.02.0178
PDF Abstract
Land Cover Change and Coastal Spatial Zoning in Aceh-Indonesia in the Aftermath of the Tsunami
Ernan Rustiadi,Dyah R. Panuju,B.H. Trisasongko,Ruchyat Deni Djakapermana
2006, 21(2):  192-200.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.02.0192
PDF Abstract
The REVIEW OF DISASTER RESILIENCE RESEARCH
Liu Jing,Shi Peijun,Ge Yi,Wang Jing′ai,Lü Hongfeng
2006, 21(2):  211-218.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.02.0211
PDF Abstract