Current Issue

10 January 2023, Volume 38 Issue 1
Review of Research on CO 2 Emissions from Civil Aviation Flights and Its Impact on Climate Change
Yaohui LI, Jinglei YU, Juan GU, Wenjun SANG, Xiaolin JIN, Yu HUANG
2023, 38(1):  9-16.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.101
HTML ( 34 ) PDF ( 392 ) Abstract ( 201 )
Research Progress on the Dynamics of the Deep-sea Bottom Boundary Layer and Its Sedimentation Effect
Danni LÜ, Yanwei ZHANG, Zhifei LIU, Yulong ZHAO, Weihan RUAN
2023, 38(1):  32-43.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.100
HTML ( 26 ) PDF ( 213 ) Abstract ( 149 )
Advance on Selenium Migration and Transformation Mechanism in Soil-plant Systems
Qingxiang ZHONG, Yu ZHANG, Zhen TAO, Yicong HE, Di WU, Peisong LIN
2023, 38(1):  44-56.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.090
HTML ( 42 ) PDF ( 373 ) Abstract ( 386 )
Estimation of Primary Productivity of Inland Water
Yao LU, Liangbo HUANG, Junjie JIA, Yang GAO
2023, 38(1):  57-69.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.055
HTML ( 40 ) PDF ( 305 ) Abstract ( 256 )