Current Issue

10 February 2023, Volume 38 Issue 2
Research Progress of Shanghai Operational Intelligent Forecast Technologies on Severe Convection
Leiming MA, Hong LIN, Hai CHU, Chunguang YIN, Junping ZHANG, Lei CHEN, Haibin WANG, Kang XU, Xuliang FAN
2023, 38(2):  111-124.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.003
HTML ( 68 ) PDF ( 765 ) Abstract ( 494 )
Astronomical Tuning and Calibration for Age Model of Pelagic Fe-Mn Crust: Methods and Application
Dongshan GUO, Xiqiu HAN, Weijia FAN, Zhongyan QIU, Mou LI, Yaxin RONG
2023, 38(2):  125-136.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.103
HTML ( 34 ) PDF ( 406 ) Abstract ( 293 )
Enhanced Silicate Rock Weathering—A New Path of “Carbon Neutrality”
Weibin GAO, Yang CHEN, Haoxian WANG
2023, 38(2):  137-150.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.093
HTML ( 98 ) PDF ( 1182 ) Abstract ( 1131 )
Advances in Research of Carbon Sinks and Their Influencing Factors Evaluation
Weidong YANG, Lianbo ZENG, Xiang LI
2023, 38(2):  151-167.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.004
HTML ( 261 ) PDF ( 1744 ) Abstract ( 2000 )
Review on Water Vapor Sources in Drylands of East Asia
Yongqi GONG, Haipeng YU, Jie ZHOU, Yu REN, Yun WEI, Shanling CHENG, Yaoxian YANG, Hongyu LUO
2023, 38(2):  168-182.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.073
HTML ( 50 ) PDF ( 791 ) Abstract ( 434 )
Characteristics of Marine Ecological Factors During Red Tide Periods in 2019 in Wenzhou Bay
Jingui LIU, Zhumei CHE, Shanglu LI, Tianyu ZHANG
2023, 38(2):  183-191.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.002
HTML ( 16 ) PDF ( 374 ) Abstract ( 179 )
Triggering Mechanism and Tsunamigenic Potential of Typical Submarine Landslides in South China Sea
Xiaoyi PAN, Linlin LI, Dawei WANG, Huabin SHI
2023, 38(2):  192-211.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.094
HTML ( 51 ) PDF ( 553 ) Abstract ( 597 )