Current Issue

10 December 2022, Volume 37 Issue 12
Research, Development, and Application of the Unified Post-Processing System for the CMA-GEPS/REPS Ensemble Prediction
Li GAO, Jiawen ZHENG, Zuosen ZHAO, Yuelin LUO, Pengfei REN, Guohua YAO
2022, 37(12):  1211-1222.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.096
HTML ( 43 ) PDF ( 531 ) Abstract ( 379 )
Effective Moisture Variation in the Kobq Desert Since the Last Glacial Maximum and Its Response to Global Change
Xiaomei ZHANG, Heling JIN, Bing LIU, Xiaolei LIANG, Aimin LIANG, Aijun SUN
2022, 37(12):  1232-1244.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.035
HTML ( 29 ) PDF ( 452 ) Abstract ( 208 )
An Analysis of Project Appraisal and Achievement Results Managed by Division of Geography, Department of Earth Science, National Natural Science Foundation of China in 2022
Juhua XIONG, Yang GAO, Hao WU, Xin LI, Dan LIANG, Wenping YU, Meihong MA, Yongqiang ZHOU, Xiaofeng WANG
2022, 37(12):  1245-1255.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.086
HTML ( 57 ) PDF ( 447 ) Abstract ( 210 )
An Introduction to the Projects Managed by Division of Geology, National Natural Science Foundation of China in 2022
Jianguo REN, Hang CHU, Dawei LÜ, Wenjie SUN, Huanxin SONG, Suping LI, Mingjian CAO
2022, 37(12):  1256-1264.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.095
HTML ( 42 ) PDF ( 430 ) Abstract ( 203 )
An Introduction to the Projects Managed by the Division of Environmental Geosciences, Department of Earth Sciences, National Natural Science Foundation of China in 2022
Yu LIU, Fengshou ZHANG, Jianqiang SUN, Zhiqiang ZHU, Yu WANG, Zhongkang YANG, Xin ZHANG, Zhilin GUO, Bo ZHANG, Tao CHEN
2022, 37(12):  1286-1298.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.099
HTML ( 179 ) PDF ( 660 ) Abstract ( 758 )
General Analysis of the Project Review and Funding Results in Atmospheric Science in 2022
Jianjun HE, Fei GE, Zhe LIU, Yu ZHANG, Yucong GUO, Jing LI
2022, 37(12):  1309-1318.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.098
HTML ( 46 ) PDF ( 526 ) Abstract ( 196 )