Current Issue

10 June 2022, Volume 37 Issue 6
Advances and Prospects of Gully Erosion Prediction
Guanghui ZHANG, Yang YANG, Suhua FU, Yan ZHANG
2022, 37(6):  551-562.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.032
HTML ( 127 ) PDF ( 701 ) Abstract ( 453 )
Research Progress on Compositions, Sources, and Ecological Effects of Aerosol Silicon in Coastal Areas
Jing ZHANG, Zhaoliang SONG, Qiang LI, Shaobo SUN, Qian HAO, Xiangbin RAN, Wei HU, Hongyan LIU
2022, 37(6):  563-574.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.033
HTML ( 32 ) PDF ( 399 ) Abstract ( 276 )
Security Assessment and Early Warning of Potash Resources in China
Ting LUO, Yongqing ZHANG, Minggui ZHENG, Juan DONG
2022, 37(6):  575-587.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.017
HTML ( 59 ) PDF ( 279 ) Abstract ( 414 )
Correlation Method for Marine Vessel Track Based on Topological Polygon
Zhaotong CHEN, Jiangping CHEN, Li PAN
2022, 37(6):  588-599.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.030
HTML ( 29 ) PDF ( 349 ) Abstract ( 253 )
Influence of Coal Macerals on Graphitization
Yuhui WANG, Suping YAO
2022, 37(6):  600-611.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.015
HTML ( 21 ) PDF ( 333 ) Abstract ( 278 )
Study on Spatial Variability and Influencing Factors of Nutrient Elements in Purple Soil in Mesozoic Red Layer Region in Xichang Area Based on Geostatistics and GIS
Tong LI, Hong LIU, Youguo LI, Kuizhou LI, Suimin LI, Yuan OUYANG, Jinghua ZHANG, Tengjiao ZHANG
2022, 37(6):  627-640.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.029
HTML ( 28 ) PDF ( 250 ) Abstract ( 211 )