Current Issue

10 July 2022, Volume 37 Issue 7
Commentaries and Prospect on the Geomorphic Information Spectrum
Weiming CHENG, Keyu SONG, Chenghu ZHOU, Guoan TANG
2022, 37(7):  661-679.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.037
HTML ( 177 ) PDF ( 684 ) Abstract ( 527 )
A Brief Review of Numerical Distributed Hydrological Model SHUD
Lele SHU, Yan CHANG, Jian WANG, Hao CHEN, Zhaoguo LI, Lin ZHAO, Xianhong MENG
2022, 37(7):  680-691.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.025
HTML ( 116 ) PDF ( 731 ) Abstract ( 467 )
Research Progress and Significance of the Occurrence of Water in Shale
Longzheng ZHOU, Jingong CAI, Xu LI, Jing CHAO, Zheng LI
2022, 37(7):  709-725.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.034
HTML ( 105 ) PDF ( 1489 ) Abstract ( 412 )
Runoff Evolution Characteristics and Driving Factors of Yellow River Above Lanzhou Station from 1956 to 2020 Under Changing Environment
Xueliang WANG, Hongyuan LI, Rensheng CHEN, Junfeng LIU, Guohua LIU, Chuntan HAN
2022, 37(7):  726-741.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.027
HTML ( 149 ) PDF ( 538 ) Abstract ( 491 )
Estimation of Anthropogenic Heat Flux in Hefei Using Landsat 8 OLI/TIRS Data
Yaojie WANG, Lei ZHONG, Mingxing CHEN, Renmin YUAN, Xiaoqing WU, Xuexing QIU, Nan GE, Meilin CHENG, Peizhen LI
2022, 37(7):  756-770.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.039
HTML ( 43 ) PDF ( 846 ) Abstract ( 331 )