Current Issue

10 May 2022, Volume 37 Issue 5
Meteorological Droughts in the Qinghai-Tibet Plateau: Research Progress and Prospects
Jinsong WANG, Yubi YAO, Ying WANG, Suping WANG, Xiaoyun LIU, Yue ZHOU, Haolin DU, Yu ZHANG, Yulong REN
2022, 37(5):  441-461.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.022
HTML ( 317 ) PDF ( 1118 ) Abstract ( 879 )
CMIP6 Assessment of Changes in Hazard of Future Rainstorms in China
Mingxiu TANG, Shao SUN, Xiufang ZHU, Shizhe ZHANG, Kun XU, Chunhua GUO
2022, 37(5):  519-534.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.019
HTML ( 28 ) PDF ( 335 ) Abstract ( 370 )
Scale Effects of Terrain Factors on Precipitation in East China
Li ZENG, Yanhong GAO, Yingsha JIANG, Chaoyang LIU, Suosuo LI
2022, 37(5):  535-548.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.020
HTML ( 33 ) PDF ( 471 ) Abstract ( 377 )