Current Issue

10 April 2022, Volume 37 Issue 4
Submarine Gullies:the Capillary of Deep-water Sediment Transport System
Dawei WANG, Fanchang ZENG, Weiwei WANG, Yue SUN
2022, 37(4):  331-343.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.008
HTML ( 37 ) PDF ( 371 ) Abstract ( 434 )
Progress of Global Operational Ocean Forecasting Systems
Yongchui ZHANG, Shiyao CHEN, Ning WANG, Haodi WANG, Lin ZHOU, Benhong WANG
2022, 37(4):  344-357.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.014
HTML ( 36 ) PDF ( 1097 ) Abstract ( 629 )
Indication to Redox Conditions of Re, Mo and U in Marine Environment
Xiaotong ZHANG, Huamao YUAN, Jinming SONG, Liqin DUAN
2022, 37(4):  358-369.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.013
HTML ( 47 ) PDF ( 753 ) Abstract ( 521 )
Distribution and Biotransformation of Ethane and Propane in Marine Environments
Yuan YUAN, Guangchao ZHUANG, Shihai MAO, Jiarui LIU, Xiting LIU, Guipeng YANG
2022, 37(4):  370-381.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.110
HTML ( 29 ) PDF ( 576 ) Abstract ( 405 )
Review of Arctic Sea Ice Leads: Physics and Remote Sensing
Meng QU, Xi ZHAO, Xiaoping PANG, Ruibo LEI
2022, 37(4):  382-391.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.102
HTML ( 54 ) PDF ( 838 ) Abstract ( 506 )
Research Progress of Soil Aggregates Based on Literature Visualization Analysis
Yuhang ZHANG, Baisha WENG, Denghua YAN
2022, 37(4):  429-438.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.012
HTML ( 22 ) PDF ( 902 ) Abstract ( 524 )