Current Issue

10 August 2020, Volume 35 Issue 8
The Chemical Composition of Global Subducting Sediments and Its Geological Significance
Renjie Zhao,Quanshu Yan,Haitao Zhang,Yili Guan,Zhenmin Ge,Long Yuan,Shishuai Yan
2020, 35(8):  789-803.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.068
HTML PDF Abstract
Decoupled Erosion of Authigenic and Detrital Components in Soil
Xuming Li,Laifeng Li,Haoxian Wang,Ye Wang,Yang Chen
2020, 35(8):  826-838.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.065
HTML PDF Abstract
Analysis of the Modes of Aggregation of Scientific Data and Proposals for its Development in China
Juanle Wang,Lei Shi,Yujie Wang,Mengxu Gao,Bo Xu,Chao Wang,Mingming Wang,Yanjie Wang,Yezhi Zhou
2020, 35(8):  839-847.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.070
HTML PDF Abstract
Research Progress in Cenozoic N-S Striking Rifts in Tibetan Plateau
Jiawei Zhang,Han'ao Li,Huiping Zhang,Xinyue Xu
2020, 35(8):  848-862.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.064
HTML PDF Abstract
Aeolian Deposits in the Yarlung Zangbo River Basin, Southern Tibetan Plateau: A Brief Review
Junhuai Yang,Dunsheng Xia,Fuyuan Gao,Shuyuan Wang,Zixuan Chen,Jia Jia,Shengli Yang,Zhiyong Ling
2020, 35(8):  863-877.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.066
HTML PDF Abstract