Current Issue

10 September 2020, Volume 35 Issue 9
Progress of Tracing Fossil Fuel CO 2 by Radiocarbon in Chinese Cities
Weijian Zhou,Shugang Wu,Xiaohu Xiong,Peng Cheng,Peng Wang,Yaoyao Hou,Zhenchuan Niu,Hua Du,Ning Chen,Xuefeng Lu,Yunchong Fu,Lin Liu
2020, 35(9):  881-889.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.079
HTML PDF Abstract
Research Progress and Challenges of Submarine Cyclic Steps
Dawei Wang,Yue Sun,Shaowen Si,Shiguo Wu
2020, 35(9):  890-901.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.072
HTML PDF Abstract
Characteristics and Formation Mechanism of Wind Streaks on Mars
Zhibao Dong,Lü Ping,Chao Li,Guangyin Hu
2020, 35(9):  902-911.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.074
HTML PDF Abstract
Research Progress of Conodont U-Th/He Thermochronology
Chang'e Cai,Hong Chen,Wenliang Shang,Fengling Ni
2020, 35(9):  924-932.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.077
HTML PDF Abstract
Characterization of Aquatic Dissolved Organic Matter by Spectral Analysis: From Watershed to Deep Ocean
Weidong Guo,Chao Wang,Yan Li,Liyin Qu,Muchen Lang,Yongbin Deng,Qinglong Liang
2020, 35(9):  933-947.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.073
HTML PDF Abstract
Research Progress of Long-term Ocean Temperature Changes in the Southern Ocean
Shangmin Long,Qinyu Liu,Xiaotong Zheng,Xuhua Cheng,Xuezhi Bai,Zhen Gao
2020, 35(9):  962-977.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.076
HTML PDF Abstract