Current Issue

10 July 2020, Volume 35 Issue 7
Unique Aeolian Bedforms of Mars: Transverse Aeolian Ridges
Zhibao Dong,Lü Ping,Chao Li,Guangyin Hu
2020, 35(7):  661-677.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.055
HTML ( 33 ) PDF ( 722 ) Abstract ( 1259 )
Geologic Control on Hydrothermal Activities in the Okinawa Trough
Yuxiang Zhang,Zhigang Zeng,Xiaoyuan Wang,Shuai Chen,Xuebo Yin,Zuxing Chen
2020, 35(7):  678-690.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.059
HTML ( 16 ) PDF ( 427 ) Abstract ( 1060 )
Stable Strontium Isotopic Fractionation During Chemical Weathering in Drainage Basins: Mechanisms and Applications
Zheng Lai,Ni Su,Zhouyang Wu,Ergang Lian,Chengfan Yang,Fangliang Li,Shouye Yang
2020, 35(7):  691-703.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.058
HTML ( 16 ) PDF ( 683 ) Abstract ( 1040 )
Research Status and Progress of Balloon-borne Cloud and Precipitation Particles Probe
Peng Wang,Lei Liu,Xichuan Liu,Shuai Hu,Shijun Zhao,Wenming Ji,Taichang Gao
2020, 35(7):  704-714.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.062
HTML ( 14 ) PDF ( 597 ) Abstract ( 778 )
Geochemical Characteristics of Particulate Organic Carbon in the Kocebu Seamount Waters of the Western Pacific Ocean in Spring 2018
Jun Ma,Jinming Song,Xuegang Li,Huamao Yuan,Ning Li,Liqin Duan,Qidong Wang
2020, 35(7):  731-741.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.057
HTML ( 14 ) PDF ( 377 ) Abstract ( 950 )
Socio-Economic Perspectives on Ecological Problems
Yunlong Cai
2020, 35(7):  742-749.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.061
HTML ( 10 ) PDF ( 466 ) Abstract ( 1070 )
Trend of Climate Variation in China from 1960 to 2018 Based on Natural Regionalization
Dongsheng Zhao, Xuan Gao, Shaohong Wu, Du Zheng
2020, 35(7):  750-760.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.056
HTML ( 23 ) PDF ( 355 ) Abstract ( 859 )
Application of Seagull Optimization Algorithm Log Interpretation to Shale Gas Reservoir of Well H in Sichuan Basin Yuxi Block
Yuanyuan Chen, Xiao Yang, Xiaojiang Deng, Xiaolan Wang, Qi He, Lili Cheng, Kegui Chen
2020, 35(7):  761-768.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.046
HTML ( 4 ) PDF ( 89 ) Abstract ( 117 )