Current Issue

20 November 2016, Volume 31 Issue 11
Orginal Article
Study on the Global Carbon Assimilation System Based on Multisource Remote Sensing Data
Weimin Ju, Hongliang Fang, Xiangjun Tian, Fei Jiang, Wenfeng Zhan, Yang Liu, Zhengxing Wang, Jianfeng He, Shaoqiang Wang, Shushi Peng, Yongguang Zhang, Yanlian Zhou, Binghao Jia, Dongxu Yang, Yu Fu, Rong Li, Jingxian Liu, Haikun Wang, Guicai Li, Zhuoqi Chen
2016, 31(11):  1105-1110.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.11.1105
HTML ( 41 ) PDF ( 1506 ) Abstract ( 2122 )
Role of the Wide-angle OBS Seismic Exploration in the Research of Marine Sedimentary Basin
Shaohong Xia, Jinghe Cao, Kuiyuan Wan, Chaoyan Fan, Jinlong Sun
2016, 31(11):  1111-1124.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.11.1111
HTML ( 6 ) PDF ( 785 ) Abstract ( 1229 )
Adsorption Behavior and Mechanism of Environmental Pollutants on Graphene Oxide
Jiayuan Du, Yongpeng Wei, Feifei Liu, Yanhui Dai, Jian Zhao, Zhenyu Wang
2016, 31(11):  1125-1136.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.11.1125
HTML ( 22 ) PDF ( 2344 ) Abstract ( 1717 )
An Overview of Paleo-AO/NAO Studies
Wengui Liang, Xinyu Wen
2016, 31(11):  1137-1150.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.11.1137
HTML ( 15 ) PDF ( 1609 ) Abstract ( 1457 )
Changing Trends of Winter Temperature in Recent 53 Years in Ningxia and Impact for Agriculture
Guoqing Dong, Liping Li, Guangfen Zheng
2016, 31(11):  1172-1181.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.11.1172
HTML ( 2 ) PDF ( 1121 ) Abstract ( 1155 )
Climatic Character of Marine Isotope Stage (MIS) 5e in the Representative Regions of the World: A Review
Qiaomin Pei, Yuzhen Ma, Caili Hu, Dandan Li, Chao Guo, Jierui Liu
2016, 31(11):  1182-1196.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.11.1182
HTML ( 10 ) PDF ( 1230 ) Abstract ( 2087 )
Tendency Analysis of Socio-hydrology Research Based on Bibliometrics
Xuemei Wang, Zhiqiang Zhang
2016, 31(11):  1205-1212.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.11.1205
HTML ( 4 ) PDF ( 641 ) Abstract ( 1310 )