Current Issue

20 December 2016, Volume 31 Issue 12
Orginal Article
Coupling Earth System Model and Integrated Assessment Model
Wenjie Dong, Wenping Yuan, Fei Teng, Zhixin Hao, Jingyun Zheng, Zhigang Wei, Jieming Chou, Changxin Liu, Tianyu Qi, Shili Yang, Dongdong Yan, Jing Zhang
2016, 31(12):  1215-1219.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.12.1215
HTML ( 11 ) PDF ( 1626 ) Abstract ( 1936 )
Reviews on Ancient Halophilic Microbes in Halite Fluid in Clusions
Jiuyi Wang, Chenglin Liu
2016, 31(12):  1220-1227.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.12.1220
HTML ( 1 ) PDF ( 871 ) Abstract ( 1040 )
Review of Earth Critical Zone Research
Peijun An, Zhiqiang Zhang, Liwei Wang
2016, 31(12):  1228-1234.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.12.1228
HTML ( 17 ) PDF ( 1986 ) Abstract ( 1725 )
Landscape Reconstruction and Recreation of Damaged Land in Opencast Coal Mine: A Review
Li Zhang, Jinman Wang, Tao Liu
2016, 31(12):  1235-1246.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.12.1235
HTML ( 13 ) PDF ( 1172 ) Abstract ( 1103 )
Analysis on Marine Science and Technology Strategy and Key Layout of Japan and the Inspirations to China
Chun Chen, Feng Gao, Jingliang Lu, Songcong Chen
2016, 31(12):  1247-1254.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.12.1247
HTML ( 2 ) PDF ( 1568 ) Abstract ( 1698 )