Current Issue

10 January 2017, Volume 32 Issue 1
Orginal Article
Comparative Planetary Space Physics
Yong Wei, Zhaojin Rong, Jun Zhong, Lihui Chai, Xin’an Yue, Libo Liu, Sheng Yu, Rixiang Zhu, Weixing Wan
2017, 32(1):  15-20.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.01.0015
HTML ( 5 ) PDF ( 841 ) Abstract ( 1243 )
Concept and Intension of Natural Gas Hydrate Petroleum System and Case Analysis
Hongping Xiao, Changsong Lin, Yong Peng, Wei Wei, Jinhua Zhang, Qiaozhen Zhang
2017, 32(1):  21-33.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.01.0021
HTML ( 5 ) PDF ( 411 ) Abstract ( 1071 )
Research Progress of Atmospheric Carbon Monoxide
Biao Tian, Minghu Ding, Weijun Sun, Jie Tang, Yetang Wang, Tong Zhang, Cunde Xiao, Dongqi Zhang
2017, 32(1):  34-43.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.01.0034
HTML ( 16 ) PDF ( 1546 ) Abstract ( 1423 )
Progress in Lightning Forecast by Using Numerical Weather Models and Model Outputs
Haoliang Wang, Yubao Liu, Tianliang Zhao, Fengxia Guo, Shuanglei Feng, Bo Wang
2017, 32(1):  44-55.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.01.0044
HTML ( 3 ) PDF ( 1018 ) Abstract ( 1346 )
Review on Advances in Chemical Osmosis in Clayey Sediments
Xiaomin Sun, Jianfeng Wu
2017, 32(1):  56-65.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.01.0056
HTML ( 3 ) PDF ( 644 ) Abstract ( 943 )
Recent Process in Near-Space Gravity Wave Analysis Based on Satellite Measurements
Kai Xu, Zhigang Yao, Zhigang Han, Zengliang Zhao, Hanxian Fang
2017, 32(1):  66-74.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.01.0066
HTML ( 3 ) PDF ( 856 ) Abstract ( 1130 )
Quality Evaluation of Land Gravity Data in the Latest Global Gravity Database V23
Chunguan Zhang, Bingqiang Yuan, Guoli Zhang
2017, 32(1):  75-82.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.01.0075
HTML ( 10 ) PDF ( 488 ) Abstract ( 1383 )
Remote Sensing Monitoring of Glacier Changes in the Western Region of Tanggula Mountains in Recent 25 Years
Congqiang Wang, Taibao Yang, Aiwen Xu, Qin Ji, G. Ghebrezgabher Mihretab
2017, 32(1):  101-109.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.01.0101
HTML ( 7 ) PDF ( 412 ) Abstract ( 897 )