Current Issue

20 February 2017, Volume 32 Issue 2
Orginal Article
Some Key Problems on the Petrogenesis of Seafloor Basalts, Abyssal Peridotites and Geodynamics—A Non-traditional Isotope Approach
Yaoling Niu, Hongmei Gong, Xiaohong Wang, Yuanyuan Xiao, Pengyuan Guo, Fengli Shao, Pu Sun, Shuo Chen, Meng Duan, Juanjuan Kong, Guodong Wang, Qiqi Xue, Yajie Gao, Di Hong
2017, 32(2):  111-127.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.02.0111
HTML ( 11 ) PDF ( 1942 ) Abstract ( 1340 )
Review on Researches of Legacy POPs and Emerging POPs in the Arctic Regions
Qibin Lao, Liping Jiao, Fajin Chen, Liqi Chen
2017, 32(2):  128-138.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.02.0128
HTML ( 6 ) PDF ( 1024 ) Abstract ( 1295 )
Research Progress of Quality Control for AIRS Data
Gen Wang, Hua Zhang, Yin Yang
2017, 32(2):  139-150.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.02.0139
HTML ( 9 ) PDF ( 802 ) Abstract ( 1156 )
Advances in Geochemical Study of Phytolith Occluded Carbon
Zijuan Xu, Xinxin Zuo, Bailing Fan, Xinquan Ding, Xiaodong Zhang, Zichuan Li, Cuixiang Yan, Zhaoliang Song
2017, 32(2):  151-159.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.02.0151
HTML ( 11 ) PDF ( 1158 ) Abstract ( 1212 )
Analysis of the Change of Comfort Index over Yunnan Province Based on Effective Temperature
Jia Wu, Xuejie Gao, Zhenyu Han, Ying Xu
2017, 32(2):  174-186.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.02.0174
HTML ( 4 ) PDF ( 383 ) Abstract ( 1204 )
Hourly Variation of Surface Urban Heat Island over the Yangtze River Delta Urban Agglomeration
Yingbo Fang, Wenfeng Zhan, Fan Huang, Lun Gao, Jinling Quan, Zhaoxu Zou
2017, 32(2):  187-198.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.02.0187
HTML ( 14 ) PDF ( 641 ) Abstract ( 1337 )
Formation Conditions and Main Controlling Factors of Uranium in Marine Source Rocks
Yuwen Cai, Huajian Wang, Xiaomei Wang, Kun He, Shuichang Zhang, Chaodong Wu
2017, 32(2):  199-208.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.02.0199
HTML ( 9 ) PDF ( 1040 ) Abstract ( 1184 )
Progress Review and Perspective Problems on Loess Foundation Reinforcement by Means of Modification Treatment
Na Li, Junjie Sun, Qian Wang, Xiumei Zhong, Minjie Feng, Peng Guo
2017, 32(2):  209-219.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.02.0209
HTML ( 3 ) PDF ( 690 ) Abstract ( 1187 )