Current Issue

20 October 2016, Volume 31 Issue 10
Orginal Article
Research on the Global Warming Hiatus
Xiaopei Lin, Lixiao Xu, Jianping Li, Dehai Luo, Hailong Liu
2016, 31(10):  995-1000.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.10.0995.
HTML ( 13 ) PDF ( 1163 ) Abstract ( 1223 )
A Survey of the Spatio-Temporal Data Model
Qunyong Wu, Mei Sun, Lei Cui
2016, 31(10):  1001-1011.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.10.1001.
HTML ( 22 ) PDF ( 1315 ) Abstract ( 1625 )
Societal Responsibility and Development Trends of Global Soil Studies and the Provisions for China: Lessons from the Status of the 《World’s Soil Resources Report》
Xuhui Zhang, Qianqian Shao, Yuanjun Ding, Kun Cheng, Rongjun Bian, Xiaoyu Liu, Jufeng Zheng, Lianqing Li, Genxing Pan
2016, 31(10):  1012-1020.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.10.1012
HTML ( 16 ) PDF ( 1211 ) Abstract ( 1324 )
A Review of the Methods and Controls of Soil Weathering Rates
Laiming Huang, Ming’an Shao, Xiaoxu Jia, Ganlin Zhang
2016, 31(10):  1021-1031.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.10.1021
HTML ( 12 ) PDF ( 1381 ) Abstract ( 1232 )
Classification and Recognition of Polyhalite in Chuanzhong Based on Support Vector Machine
Kegui Chen, Liulei Wu, Yuanyuan Chen, Gang Wang
2016, 31(10):  1041-1046.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.10.1041
HTML ( 3 ) PDF ( 642 ) Abstract ( 1282 )
Extraction and Analysis of Land Cover Heterogeneity over China
Wentao Yu, Jing Li, Qinhuo Liu, Yelu Zeng, Gaofei Yin, Jing Zhao, Baodong Xu
2016, 31(10):  1067-1077.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.10.1067
HTML ( 21 ) PDF ( 751 ) Abstract ( 1385 )
Review on Montane Forest Eco-hydrology in Arid Area
Zhibin He, Jun Du, Longfei Chen, Xi Zhu, Minmin Zhao
2016, 31(10):  1078-1089.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.10.1078
HTML ( 15 ) PDF ( 1011 ) Abstract ( 1484 )
Development and Application of the Chinese Global Operational Oceanography Forecasting System
Hui Wang, Liying Wan, Yinghao Qin, Yi Wang, Xuelian Yang, Yang Liu, Jianyong Xing, Li Chen, Zhanggui Wang, Tianyu Zhang, Guimei Liu, Qinghua Yang, Xiangyu Wu, Qinyan Liu, Dongxiao Wang
2016, 31(10):  1090-1104.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.10.1090
HTML ( 21 ) PDF ( 962 ) Abstract ( 1529 )