Current Issue

10 September 2012, Volume 27 Issue 9
Articles
Advances in Research of Using Trace Elements of Crude Oil in Oil-Source Correlation
Cao Jian, Wu Ming, Wang Xulong, Hu Wenxuan, Xiang Baoli, Sun Ping’an,et al
2012, 27(9):  925-937.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.09.0925
PDF Abstract
A Study of Velocity of Baishui No.1 Glacier, Mt. Yulong
Liu Li,Jing Zhefan,Du Jiankuo
2012, 27(9):  987-992.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.09.0987
PDF Abstract
Introduction of Eco-hydrological Wireless Sensor Network in the Heihe River Basin
Jin Rui, Li Xin, Yan Baoping, Luo Wanming, Li Xiuhong, Guo Jianwen, et al
2012, 27(9):  993-1005.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.09.0993
PDF Abstract