Current Issue

10 August 2012, Volume 27 Issue 8
Articles
Reviews on Fluid Properties and Sedimentary Characteristics of Debris Flows and Turbidity Currents
Gao Hongcan,Zheng Rongcai,Wei Qinlian,Chen Faliang,Chen Jun,Zhu Dengfeng,Liu Yun
2012, 27(8):  815-827.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.08.0815
PDF Abstract
Rutile: A Sediment Provenance Indicator
Jian Xing, Guan Ping, Zhang Wei
2012, 27(8):  828-846.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.08.0828
PDF Abstract
Dissolution and Migration of Au in Hydrothermal :Ore Deposit: A Review
Hu Qingcheng, Lü Xinbiao, Gao Qi, Liu Hong, Zhu Jiang, Yang Enlin
2012, 27(8):  847-856.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.08.0847
PDF Abstract
Review of Impacts of the Global Atmospheric Intraseasonal Oscillation
Yang Qiuming, Song Juan, Li Yi, Xie Zhiqing, Huang Shicheng, Qian Wei
2012, 27(8):  876-884.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.08.0876
PDF Abstract
On the Water Hazards in the TransBoundary Kosi River Basin
Hu Guisheng, Chen Ningsheng, Narendra Khanal, Han Dawei
2012, 27(8):  908-915.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.08.0908
PDF Abstract

An Intruduction of WMO 8th Radiosondes Intercomparison and Integrated Remote Instruments Experiment
Li Feng,Li Bai,Wu Lei,Yang Rongkang,Xing Yi,Huang Xingyou,Xiao Hui,Wang Bin
2012, 27(8):  916-924.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.08.0916
PDF Abstract