Current Issue

20 January 2004, Volume 19 Issue 1
Articles
A PRELIMINARY ANALYSIS OF MECHANISM OF DEEP SEA MICROORGANISMS DIVERSITY
XI Feng, ZHENG Tianling, JIAO Nianzhi,ZHANG Yao
2004, 19(1):  38-046.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.01.0038
PDF Abstract
ANALYSIS OF THE COMPLEXITY AND THE RESEARCH METHODS OF THE MARINE ECOSYSTEM DYNAMICS PREDICTION
WU Zengmao,XIE Hongqin, ZHANG Zhinan, WAN Xiaofang
2004, 19(1):  81-086.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.01.0081
Abstract
REE BEHAVIOR AND INFLUENCE FACTORS DURING CHEMICAL WEATHERING
MA Yingjun, HUO Runke, XU Zhifang, ZHANG Hui, LIU Congqiang
2004, 19(1):  87-094.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.01.0087
Abstract
PROGRESS IN THE STUDY OF FLUORINE IN COAL
XU Lirong,LUO Kunli,WANG Wuyi,FENG Fujian,TAN Jianan
2004, 19(1):  95-099.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.01.0095
Abstract
REGIONAL STUDIES OF CARBON CYCLES IN CHINA:PROGRESS AND PERSPECTIVES
DAI Minhan, Zhai Weidong, LU Zhongming, CAI Pinghe, CAI Weijun, HONG Huasheng
2004, 19(1):  120-130.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.01.0120
Abstract