Current Issue

20 February 2018, Volume 33 Issue 2
Review and Prospect of Global Operational Ocean Forecasting
Na Liu, Hui Wang, Tiejun Ling, Ziqing Zu
2018, 33(2):  131-140.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.02.0131
HTML ( 17 ) PDF ( 2032 ) Abstract ( 2805 )
Study on Retrieving Key Ecological Parameters in Mountainous Regions by Remote Sensing Methods and Evaluating Their Spatio-temporal Representativeness
Ainong Li, Jinhu Bian, Gaofei Yin, Huaan Jin, Wei Zhao, Zhengjian Zhang, Xi Nan, Guangbin Lei
2018, 33(2):  141-151.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.02.0141
HTML ( 12 ) PDF ( 1102 ) Abstract ( 1424 )
Primary Mineral Information and Depositional Models of Relevant Mineral Facies of the Early Precambrian BIF—A Preliminary Review
Xiaoxue Tong, Changle Wang, Zidong Peng, Jingbo Nan, Hua Huang, Lianchang Zhang
2018, 33(2):  152-165.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.02.0152
HTML ( 13 ) PDF ( 1712 ) Abstract ( 1598 )
Review of the Seabed Sediment Resuspension by Internal Solitary Wave
Zhuangcai Tian, Xiujun Guo, Le Yu, Yonggang Jia, Shaotong Zhang, Luzheng Qiao
2018, 33(2):  166-178.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.02.0166
HTML ( 26 ) PDF ( 1119 ) Abstract ( 1873 )
Chemical Weathering and CO 2 Consumption of Chishuihe River Basin, Guizhou Province
Yanling An, Jiemei Lü, Jin Luo, Qixin Wu, Li Qin
2018, 33(2):  179-188.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.02.0179
HTML ( 6 ) PDF ( 1365 ) Abstract ( 1675 )
Geochemical Characteristics and Tectonic Significance of Aoyougou Group Basalts in Western North Qilian
Yixin Liu, Kexuan Hou, Xin Sha, Zhen Ma, Jinrong Wang
2018, 33(2):  189-205.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.02.0189
HTML ( 4 ) PDF ( 1378 ) Abstract ( 1888 )
Study on the Soil Carbon Pool and Potential Capacity of Carbon Sequestration in the Northern Tibetan Plateau
Yafeng Zhang, Zhen Yao, Qiang Ma, Bingyan Ji, Guowen Miao, Guang Xu, Fengjuan Ma
2018, 33(2):  206-212.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.02.0206
HTML ( 13 ) PDF ( 986 ) Abstract ( 1484 )