Current Issue

03 January 2018, Volume 33 Issue 1
Investigation on Snow Characteristics and Their Distribution in China
Jian Wang, Tao Che, Zhen Li, Hongyi Li, Xiaohua Hao, Zhaojun Zheng, Pengfeng Xiao, Xiaofeng Li, Xiaodong Huang, Xinyue Zhong, Liyun Dai, Hongxing Li, Changqing Ke, Lanhai Li
2018, 33(1):  12-15.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.01.0012
HTML ( 13 ) PDF ( 1492 ) Abstract ( 3326 )
Review and Prospect of the Study on Soil Wind Erosion Process
Chunlai Zhang, Changqing Song, Zhenting Wang, Xueyong Zou, Xuesong Wang
2018, 33(1):  27-41.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.01.0027
HTML ( 18 ) PDF ( 1904 ) Abstract ( 2136 )
Reverse Weathering in River-dominated Marginal Seas
Bin Zhao, Peng Yao, Zuosheng Yang, Zhigang Yu
2018, 33(1):  42-51.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.01.0042
HTML ( 21 ) PDF ( 1821 ) Abstract ( 2490 )
The Research Progress of Turbidity Currents and Related Deep-water Bedforms
Dawei Wang, Hongxin Bai, Shiguo Wu
2018, 33(1):  52-65.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.01.0052
HTML ( 23 ) PDF ( 995 ) Abstract ( 2130 )
Current Status and Advance of Tidal-Bore Deposit Study
Jiangyan Liu, Changmin Zhang, Taiju Yin, Rui Zhu, Guowei Hou
2018, 33(1):  66-74.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.01.0066
HTML ( 1 ) PDF ( 661 ) Abstract ( 1833 )
Application and Current Status of Geogas Prospecting in Concealed Uranium Deposits Exploration
Qibin Luo, Yaxin Yang, Ye Zhang, Xinmin Wu, Yongming Zheng, Baiyu Zhao
2018, 33(1):  75-83.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.01.0075
HTML ( 5 ) PDF ( 1057 ) Abstract ( 1588 )
Advances and Issues in Luminescence Dating of Loess Deposits in Arid Central Asia
Leibin Wang, Haitao Wei, Jia Jia, Guoqiang Li, Fahu Chen
2018, 33(1):  93-102.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.01.0093
HTML ( 7 ) PDF ( 1397 ) Abstract ( 1568 )