Current Issue

20 April 2015, Volume 30 Issue 4
Orginal Article
Evolution of the Chinese Neogene Mammalian Faunas and its Relationship to Uplift of the Tibetan Plateau
Tao Deng, Xiaoming Wang, Shiqi Wang, Qiang Li, Sukuan Hou
2015, 30(4):  407-415.  DOI: 10.1167/j.issn.1001-8166.2015.04.0407
HTML ( 9 ) PDF ( 1314 ) Abstract ( 1474 )
A Prospect of Study on the Effect of Shear Current Field on Internal Waves in the Northeastern South China Sea
Shuqun Cai, Tongya Liu, Yinghui He, Haibin Lü, Zhiwu Chen, Junliang Liu, Jieshuo Xie, Jiexin Xu
2015, 30(4):  416-424.  DOI: 10.1167/j.issn.1001-8166.2015.04.0416
HTML ( 4 ) PDF ( 844 ) Abstract ( 1415 )
The Application of Climate Information in Urban Planning in China: Retrospect and Future Prospect
Xiaoyi Fang, Xiaoyun Wang, Wupeng Du, lei Li, Xiyan Ren, Jian He, Chen Cheng, Yonghong Liu
2015, 30(4):  445-455.  DOI: 10.1167/j.issn.1001-8166.2015.04.0445
HTML ( 5 ) PDF ( 1592 ) Abstract ( 1042 )
International Research Progress and Perspectives on Multifunctional Landscape
Jian Peng, Huiling Lü, Yanxu Liu, Xin Chen, Xiaoxu Hu
2015, 30(4):  465-476.  DOI: 10.1167/j.issn.1001-8166.2015.04.0465
HTML ( 11 ) PDF ( 1950 ) Abstract ( 1336 )
Advances in Molecular Ecology of Marine Picocyanobacteria
Jialin Li, Song Qin
2015, 30(4):  477-486.  DOI: 10.1167/j.issn.1001-8166.2015.04.0477
HTML ( 13 ) PDF ( 1311 ) Abstract ( 1560 )
Holocene Palaeoflood Studies of the Yanjiapeng Reach in the Upper Hanjiang River, China
Lin Ji, Jiangli Pang, Chunchang Huang, Xiaochun Zha, Yali Zhou, Tao Liu, Leibin Wang
2015, 30(4):  487-494.  DOI: 10.1167/j.issn.1001-8166.2015.04.0487
HTML ( 3 ) PDF ( 1001 ) Abstract ( 1148 )
Research Progress of Solar Radiation Pressure Model for Navigation Satellite
Ziqian Wu, Shuli Song, Weili Zhou, Wenyao Zhu
2015, 30(4):  495-504.  DOI: 10.1167/j.issn.1001-8166.2015.04.0495
HTML ( 15 ) PDF ( 1285 ) Abstract ( 1847 )
Overview of Researches on Cloud Analysis and Prediction Methods
Chengming Han, Yaodong Li, Xiaokang Shi
2015, 30(4):  505-516.  DOI: 10.1167/j.issn.1001-8166.2015.04.0505
HTML ( 6 ) PDF ( 1554 ) Abstract ( 1573 )