Current Issue

06 May 2015, Volume 30 Issue 5
Orginal Article
Research Frame of Vulnerability and Adaptation for the Cryosphere and its changes
Jianping Yang, Yongjian Ding, Yiping Fang, Dahe Qin
2015, 30(5):  517-529.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.05.517
HTML ( 1 ) PDF ( 528 ) Abstract ( 1120 )
Progress of Research on Dolomitization and Dolomite Reservoir
Qingyu Huang, Wei Liu, Yanqiu Zhang, Shuyuan Shi, Kun Wang
2015, 30(5):  539-551.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.05.0539
HTML ( 8 ) PDF ( 1317 ) Abstract ( 1499 )
Review of Ocean Front in Chinese Marginal Seas and Frontal Forecasting
Shihe Ren, Hui Wang, Na Liu
2015, 30(5):  552-563.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.05.0552
HTML ( 24 ) PDF ( 1032 ) Abstract ( 1664 )
Distribution and Budget of Organic Carbon in the Bohai and Yellow Seas
Jun Liu, Zhigang Yu, Jiaye Zang, Tao Sun, Chenying Zhao, Xiangbin Ran
2015, 30(5):  564-578.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.05.564
HTML ( 4 ) PDF ( 530 ) Abstract ( 1160 )
Advances in Global Ocean Tide Models
Shengkai Zhang, Jintao Lei, Fei Li
2015, 30(5):  579-588.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.05.0579
HTML ( 20 ) PDF ( 1522 ) Abstract ( 2715 )
Sedimentary Characteristics and Accumulation Conditions of Shallow-biogenic Gas for the Late Quaternary Sediments in the Changjiang River Delta Area
Chunming Lin, Xia Zhang, Zhenyu Xu, Chengwen Deng, Yong Yin, Qiuquan Cheng
2015, 30(5):  589-601.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.05.0589
HTML ( 3 ) PDF ( 651 ) Abstract ( 1053 )
Research on Biofacies their Provincialization of Middle Permian-MiddleTriassic in the western Sichuan Basin
Chuantao Xiao, Sheng Xiao, Yicong Tian, Chao Hang, Mingyi Hu
2015, 30(5):  602-608.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.05.0602
HTML ( 2 ) PDF ( 610 ) Abstract ( 1112 )
Monthly Variation Characteristics of Water Exchange Based on the Analyzed Ocean Data in the Luzon Strait
Qinchen Han, Jiancheng Kang, Guoqi Han, Guodong Wang, Jiong Zhu
2015, 30(5):  609-619.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.05.0609
HTML ( 6 ) PDF ( 3940 ) Abstract ( 1017 )
CPL7 and Its Application Prospect in the Earth System Models of China
Yanli Tang, Wenjie Dong, Lijuan Li, Wei Xue, Bin Wang
2015, 30(5):  620-625.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.05.0620
HTML ( 1 ) PDF ( 733 ) Abstract ( 1162 )