Current Issue

17 September 2014, Volume 29 Issue 8
Orginal Article
Classification and Representation of Factors Affecting Soil Wind Erosion in a Model
Xueyong Zou, Chunlai Zhang, Hong Cheng, LIqiang Kang, Xiaoxu Wu, Chunping Chang, Zhoulong Wang, Feng Zhang, Jifeng Li, Chengchen Liu, Bo Liu, Jinlu Tian
2014, 29(8):  875-889.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.08.0875
HTML ( 12 ) PDF ( 1491 ) Abstract ( 1732 )
A Review of the Cenozoic tectonic evolution of Pamir Syntax
Hanlin Chen, Shenqiang Chen, Xiubin Lin
2014, 29(8):  890-902.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.08.0890
HTML ( 7 ) PDF ( 1364 ) Abstract ( 1647 )
An Overview of the Advances in Computational Studies on Light Scattering by Nonspherical Particles
Lisheng XU, Hongbin CHEN, Jilie DING, Zhiye XIA
2014, 29(8):  903-912.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.08.0903
HTML ( 14 ) PDF ( 1543 ) Abstract ( 1292 )
Arctic Sea Ice Declining and Its Impact on the Cold Eurasian Winters: A Review
Fengmin Wu, Jinhai He, Li Qi
2014, 29(8):  913-921.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.08.0913
HTML ( 14 ) PDF ( 1350 ) Abstract ( 1277 )
Advancement of Studies on the Permian-Triassic bivalves
Yunfei Huang, Jinnan Tong
2014, 29(8):  922-933.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.08.0922
HTML ( 6 ) PDF ( 1539 ) Abstract ( 1396 )
An Overview on Global Land Surface Air Temperature Change
Ren Guoyu, Ren Yuyu, Li Qingxiang, Wenhui Xu
2014, 29(8):  934-946.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.08.0934
HTML ( 17 ) PDF ( 1540 ) Abstract ( 1382 )
Research Progress on Hiatus in The Process of Global Warming
Xingrong Chen, Yi Cai, Jing Tan, Lei Wang
2014, 29(8):  947-955.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.08.0947
HTML ( 6 ) PDF ( 1292 ) Abstract ( 1475 )
Application of GIS-Based Analytic Hierarchy Process for Uranium Minerogenetic Prediction in Guyuan Region
Huixiong Lu, Yongjun Wang, Bing Wang, En Zhang, Ruijun Wang, Mingsong Li
2014, 29(8):  968-973.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.08.0968
HTML ( 5 ) PDF ( 864 ) Abstract ( 1426 )
The Implications and Typomorphic Characteristics of Pyrite Chemical Composition in Zijinshan GoldCopper Deposit
Wenyuan Zhang, Cuizhi Wang, Xiaocan Wei, Mingsen Fan, Lihua Chen
2014, 29(8):  974-984.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.08.0974
HTML ( 4 ) PDF ( 1016 ) Abstract ( 1174 )