Current Issue

10 September 2014, Volume 29 Issue 9
Orginal Article
Glacier Change Monitoring Using SAR: An Overview
Lei Huang, Zhen Li, Jianmin Zhou, Bangsen Tian
2014, 29(9):  985-994.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.0985
HTML ( 23 ) PDF ( 1542 ) Abstract ( 1609 )
Application and Development of Studies on Pedodiversity Theory and Methodology in China
Jinlong Duan, Xuelei Zhang, Weidong Li, Bin Li
2014, 29(9):  995-1002.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.0995
HTML ( 2 ) PDF ( 932 ) Abstract ( 1219 )
A Review of Earth System Change Impacts on the Stromatolite Decline
Qifei Fang, Huquan Zhang
2014, 29(9):  1003-1010.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1003
HTML ( 6 ) PDF ( 1002 ) Abstract ( 1125 )
Review of Land Use and Land Cover Change in China and Associated Climatic Effects
Wenjian Hua, Haishan Chen, Xing Li
2014, 29(9):  1025-1036.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1025
HTML ( 74 ) PDF ( 1678 ) Abstract ( 1802 )
Review of China’s Historical Land Cover Change Reconstructions
Xueqiong Wei, Yu Ye, Yujuan Cui, Beibei Li, Cun Yuan, Xiuqi Fang
2014, 29(9):  1037-1045.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1037
HTML ( 11 ) PDF ( 1064 ) Abstract ( 1486 )
Management and Regulation Pattern of Water Resource in Inland Arid Regions
Mingjiang Deng, Quan Shi
2014, 29(9):  1046-1054.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1046
HTML ( 3 ) PDF ( 1167 ) Abstract ( 1189 )
Physical Characteristics and CBM Resources Potential of Long Flame Coal in China
Kuo Jian, Xuehai Fu, Kexin Wang, Yugui Zhang
2014, 29(9):  1065-1074.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1065
HTML ( 7 ) PDF ( 1394 ) Abstract ( 1225 )
A Case Study of Evapotranspiration Data Assimilation Based on Hydrological Model
Jian Yin, Chesheng Zhan, Hongliang Gu, Feiyu Wang
2014, 29(9):  1075-1084.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1075
HTML ( 5 ) PDF ( 1216 ) Abstract ( 1347 )
Advances in the Study of Climate Change Impacts on Flood Disaster
Fang Jian, Du Juan, Xu Wei, Shi Peijun, Kong Feng
2014, 29(9):  1085-1093.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1085
HTML ( 27 ) PDF ( 1520 ) Abstract ( 1441 )