Current Issue

10 September 2014, Volume 29 Issue 9
Orginal Article
Glacier Change Monitoring Using SAR: An Overview
Lei Huang, Zhen Li, Jianmin Zhou, Bangsen Tian
2014, 29(9):  985-994.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.0985
HTML ( 10 ) PDF ( 1241 ) Abstract ( 1376 )
Application and Development of Studies on Pedodiversity Theory and Methodology in China
Jinlong Duan, Xuelei Zhang, Weidong Li, Bin Li
2014, 29(9):  995-1002.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.0995
HTML ( 1 ) PDF ( 823 ) Abstract ( 1086 )
A Review of Earth System Change Impacts on the Stromatolite Decline
Qifei Fang, Huquan Zhang
2014, 29(9):  1003-1010.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1003
HTML ( 4 ) PDF ( 821 ) Abstract ( 983 )
Review of Land Use and Land Cover Change in China and Associated Climatic Effects
Wenjian Hua, Haishan Chen, Xing Li
2014, 29(9):  1025-1036.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1025
HTML ( 32 ) PDF ( 1369 ) Abstract ( 1321 )
Review of China’s Historical Land Cover Change Reconstructions
Xueqiong Wei, Yu Ye, Yujuan Cui, Beibei Li, Cun Yuan, Xiuqi Fang
2014, 29(9):  1037-1045.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1037
HTML ( 8 ) PDF ( 831 ) Abstract ( 1353 )
Management and Regulation Pattern of Water Resource in Inland Arid Regions
Mingjiang Deng, Quan Shi
2014, 29(9):  1046-1054.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1046
HTML ( 3 ) PDF ( 907 ) Abstract ( 1070 )
Physical Characteristics and CBM Resources Potential of Long Flame Coal in China
Kuo Jian, Xuehai Fu, Kexin Wang, Yugui Zhang
2014, 29(9):  1065-1074.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1065
HTML ( 4 ) PDF ( 1060 ) Abstract ( 1079 )
A Case Study of Evapotranspiration Data Assimilation Based on Hydrological Model
Jian Yin, Chesheng Zhan, Hongliang Gu, Feiyu Wang
2014, 29(9):  1075-1084.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1075
HTML ( 4 ) PDF ( 981 ) Abstract ( 1233 )
Advances in the Study of Climate Change Impacts on Flood Disaster
Fang Jian, Du Juan, Xu Wei, Shi Peijun, Kong Feng
2014, 29(9):  1085-1093.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.09.1085
HTML ( 15 ) PDF ( 1283 ) Abstract ( 1184 )