Current Issue

10 April 2014, Volume 29 Issue 4
Advances in Synthetic Research on the Eco-hydrological Process of the Heihe River Basin
Cheng Guodong, Xiao Honglang, Fu Bojie, Xiao Duning, Zheng Chunmiao, Kang Shaozhong, Yan Xiaodong, Wang Yi, An Lizhe, Li Xiubin, Chen Yiyu, Leng Shuying, Wang Yanhui, Yang Dawen, Li Xiaoyan, Zhang Ganlin, Zheng Yuanrun, Liu Qinhuo, Zou Songbing
2014, 29(4):  431-437.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.04.0431
HTML PDF Abstract
Advances in Chemical Composition Determination of Individual Fluid Inclusions Trapped within Evaporite Minerals
Ma Lichun, Tang Qingfeng, Zhang Qi, Zhao Yanjun, Sun Xiaohong, Wang Xin, Ren Caixia
2014, 29(4):  475-481.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.04.0475
HTML PDF Abstract
Field Experimental Research on Hydrological Function over Several Typical Underlying Surfaces in the Cold Regions of Western China
Chen Rensheng, Yang Yong, Han Chuntan, Liu Junfeng, Kang Ersi, Song Yaoxuan, Liu Zhangwen
2014, 29(4):  507-514.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.04.0507
HTML PDF Abstract
Climate Change and Applicability of GLDAS in the Headwater of the Yellow River Basin
Li Xia, Gao Yanhong, Wang Wanzhao, Lan Yongchao, Xu Jianwei, Li Kai
2014, 29(4):  531-540.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.04.0531
HTML PDF Abstract