Current Issue

10 March 2014, Volume 29 Issue 3
Orginal Article
Progress on Verification Methods of Numerical Weather Prediction
Liujie Pan, Hongfang Zhang, Jianpeng Wang
2014, 29(3):  327-335.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.03.0327
HTML ( 11 ) PDF ( 1703 ) Abstract ( 1598 )
A Review of Climatic Impacts on Chinese Socio-economic Development over the Past 2000 Years
Zhudeng Wei, Xiuqi Fang, Yun Su, Lingbo Xiao
2014, 29(3):  336-343.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.03.0336
HTML ( 10 ) PDF ( 1885 ) Abstract ( 1530 )
Structural Style and Genetic Mechanism of Wide Rifting
Weijia Chen, Dengfa He, Baoling Gui
2014, 29(3):  344-351.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.03.0344
HTML ( 6 ) PDF ( 1525 ) Abstract ( 1264 )
Researching Significance, Status and Expectation of Haze in Beijing-Tianjin-Hebei Region
Yuesi Wang, Junke Zhang, Lili Wang, Bo Hu, Guiqian Tang, Zirui Liu, Yang Sun, Dongsheng Ji
2014, 29(3):  388-396.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.03.0388
HTML ( 32 ) PDF ( 2307 ) Abstract ( 1581 )
Wireline Logs Analysis and Application of Shandong Gold Resources Scientific Drilling
Xin’e Wang, Donghui Xu, Zhifu Sun, Zongfeng Sun, Jingmei Luo
2014, 29(3):  397-403.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.03.0397
HTML ( 1 ) PDF ( 901 ) Abstract ( 984 )
Karst Water System Boundaries and Hydrogeological Properties of Heilongguan Springshed in Xishan Region, Beijing
Chunhong Zhao, Qiang Li, Yongping Liang, Liang Xu, Weitai Wang, Haiping Lu, Chunlei Tang
2014, 29(3):  412-419.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.03.0412
HTML ( 4 ) PDF ( 1337 ) Abstract ( 1199 )
A Brief Analysis of the Situations of the Urbanization Development and the Coordination in Arid Area
Jianhua Dang, Halik Wahap, Yuping Zhang, Baoshan Deng
2014, 29(3):  420-428.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.03.0420
HTML ( 1 ) PDF ( 1147 ) Abstract ( 1046 )