Current Issue

10 May 2014, Volume 29 Issue 5
Orginal Article
Satellite-based Vegetation Production Models of Terrestrial Ecosystem: An Overview
Yuan Wenping, Cai Wenwen, Liu Dan, Dong Wenjie
2014, 29(5):  541-550.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.05.0541
HTML ( 57 ) PDF ( 2243 ) Abstract ( 1714 )
Advances in the Diversity of Microbial Eukaryotes in Deep Sea
Feng Zhao, Kuidong Xu
2014, 29(5):  551-558.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.05.0551
HTML ( 4 ) PDF ( 1632 ) Abstract ( 1386 )
Remote Sensing Estimates of Vapor Pressure Deficit: An Overview
Hongmei Zhang, Bingfang Wu, Nana Yan
2014, 29(5):  559-568.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.05.0559
HTML ( 36 ) PDF ( 2501 ) Abstract ( 1654 )
Effects of Maize Canopy Radiative Transfer Parameters Optimization on Simulating Land-Atmosphere Flux Exchanges
Fu Cai, Huiqing Ming, Ruipeng Ji, Rui Feng, Na Mi, XianLi Zhao, Yushu Zhang
2014, 29(5):  598-607.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.05.0598
HTML ( 3 ) PDF ( 1086 ) Abstract ( 1133 )
Assessment of Heavy Metal Pollution in the Soil of Tianshan Mountains and Analysis of Potential Ecological Risk
Zhaoyong Zhang, Jilili·Abuduwailil, Fengqing Jiang
2014, 29(5):  608-616.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.05.0608
HTML ( 3 ) PDF ( 1439 ) Abstract ( 1172 )
The Monitoring System for Long-term Urban Ecosystem Study in USA and China
Xiaoke Wang, Zhiyun Ouyang, Yufen Ren, Hongxing Zhang
2014, 29(5):  617-623.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.05.0617
HTML ( 5 ) PDF ( 1929 ) Abstract ( 1272 )
Discussion on the Anthropocene Research
Xue Liu, Zhiqiang Zhang, Junwei Zheng, Jidong Zhao, Liwei Wang
2014, 29(5):  640-649.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.05.0640
HTML ( 32 ) PDF ( 1698 ) Abstract ( 1511 )