Current Issue

01 February 2001, Volume 16 Issue 1
Articles
HEIGHT OF SN0W TOP FOR THE MOUNTEVEREST AND GLOBAL WARMING
CHEN Junyong,PANG Shangyi,ZHANG Ji,ZHANG Quande
2001, 16(1):  12-14.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2001.01.0012
PDF   Abstract
SOME ISSUES OF ARID ENVIRONM ENT DYNAMICS
HU Yinqiao,ZHANG Qiang
2001, 16(1):  18-23.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2001.01.0018
PDF   Abstract
ARID DISASTER AND ADVANCES IN ARID CLIMATE RESEARCHES OVER NORTHWEST CHINA
QIAN Zheng'an,WU Tongwen,SONG Minhong,MA Xiaobo,CAI Ying,LIANG Xiaoyun
2001, 16(1):  28-38.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2001.01.0028
PDF   Abstract
ADVANCES IN CANOPY-TEM PERATURE-BASED CROP WATER STRESS RESEARCH
YUAN Guofu,TANG Dengyin,LUO Yi,YU Qiang
2001, 16(1):  45-54.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2001.01.0045
PDF   Abstract
NEW PROGRESS IN THE STUDY OF ROCK STRUCTURE 3-D VISUALIZATION MODEL
CHAI Hejun,HUANG Dilong,HUANG Runqiu,LIU Haowu
2001, 16(1):  55-59.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2001.01.0055
PDF   Abstract
ASSESSMENT ON CONTRIBUTIONS OF LAND WATER STORAGE TO SEA LEVEL RISE
DING Yong-jian,QIN Da-he,YE Bai-sheng,LIU Shi-yin
2001, 16(1):  106-112.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2001.01.0106
Abstract
MARINE ZOOPLANKTON FECAL PELLETS FLUX
ZHANG Wu-chang, ZHANG Fang, WANG Ke
2001, 16(1):  113-119.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2001.01.0113
Abstract