Current Issue

01 December 2000, Volume 15 Issue 6
Articles
ECOLOGICAL FOOTPRINT ANALYSIS:CONCEPT,METHOD AND CASES
YANG Kai-zhong, YANG Yong, CHEN Jie
2000, 15(6):  630-636.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.06.0630
PDF Abstract
REVIEW OF ECOLOGICAL ECONOMICS
XU Zhong-min,ZHANG Zhi-qiang,CHENG Guo-dong
2000, 15(6):  688-684.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.06.0688
PDF Abstract
THEORETICAL INTERPRETATION OF“BALANCE SHEET” FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT CAPACITY
YANG Duo-gui, NIU Wen-yuan,CHEN Shao-feng,WANG Hai-yan
2000, 15(6):  695-698.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.06.0695
PDF Abstract