Current Issue

10 October 2022, Volume 37 Issue 10
Research on the Development of the Deep Atmospheric Boundary Layer, Turbulent Motion, and Dust Stagnation
Lu ZHANG, Qianhui LI, Lu MENG, Qiang ZHANG, Hongsheng ZHANG, Qing HE, Tianliang ZHAO
2022, 37(10):  991-1004.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.067
HTML ( 158 ) PDF ( 642 ) Abstract ( 424 )
Research Progress: the Application of Biochar in the Remediation of Salt-affected Soils
Qiang LIU, Yanfei YUAN, Yifan LIU, Mei SHI, Xiao WANG, Xianxiang LUO, Xiaoyun LI, Hao ZHENG, Fengmin LI
2022, 37(10):  1005-1024.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.050
HTML ( 187 ) PDF ( 857 ) Abstract ( 1206 )
Research Progress on the Mechanisms of Nitrogen Transfer and Removal in Riparian Buffer Zones
Yuqing CHEN, Haiyang XI, Wenju CHENG, Xinyue ZHAO
2022, 37(10):  1037-1048.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.065
HTML ( 24 ) PDF ( 737 ) Abstract ( 339 )
Research on the Spatial Distribution Law and Early-Warning Criteria of Landslide Displacement Stages in a Big Data Environment
Kai WANG, Shaojie ZHANG, Juan MA, Hongjuan YANG, Dunlong LIU, Chaoping YANG
2022, 37(10):  1054-1065.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.042
HTML ( 19 ) PDF ( 218 ) Abstract ( 267 )
Realization of Sustainable Development Goals in the Tea Industry: A Case Study of Lincang City, Yunnan Province
Xueyan ZHAO, Helin WANG, Feng GAO, Penglong WANG, Bao WANG
2022, 37(10):  1066-1078.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.071
HTML ( 30 ) PDF ( 618 ) Abstract ( 237 )
Comprehensive Evaluation of the Suitability of a Human Settlement Environment in a Less-Developed Mountain City: a Case Study of Lincang, Yunnan Province
Zifeng YUAN, Liang ZHOU, Chunlin HUANG, Feng GAO, Bao WANG, Penglong WANG, Xiaoen LI
2022, 37(10):  1079-1087.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.072
HTML ( 12 ) PDF ( 229 ) Abstract ( 173 )
Grain Size Composition and Genesis of Lower Cretaceous Sandstone in southwestern Yulin
Xiaoning WANG, Dapeng YUE, Jingbo ZHAO
2022, 37(10):  1088-1100.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.068
HTML ( 22 ) PDF ( 270 ) Abstract ( 240 )